Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
poniedziałek, 24 lutego 2020, dodał:
INFORMACJA

Referat Gospodarki Komunalnej informuje o możliwości obniżenia opłaty za odpady komunalne poprzez zgłaszanie przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Posiadanie przydomowego kompostownika zgłasza się poprzez wypełnienie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Narolu osobiście lub pocztą. Przydomowy kompostownik musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) tj.:

kompostownik o pojemności do 10 m3 powinien znajdować się w odległości min. 5 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w odległości min. 2 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego;
kompostownik o pojemności od 10 m3 do 50 m3 powinien znajdować się
w odległości min. 30 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, min. 7,5 m od granicy działki sąsiedniej oraz min. 10 m od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego.
Kompostownikiem może być pryzma, dół wykopany w ziemi, zakryty warstwą gałęzi, drewniana skrzynia, plastikowe bądź metalowe pojemniki zapewniające swobodny dostęp powietrza do kompostu.


UWAGA
Z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne przysługuje zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1,00 zł za mieszkańca na miesiąc.
Posiadanie przydomowego kompostownika spełniającego ww. wymogi i kompostowanie w nim bioodpadów będzie podlegało fizycznej kontroli. W przypadku stwierdzenia nieposiadania przydomowego kompostownika, niespełniania przez niego wymogów bądź niekompostowania w nim bioodpadów Burmistrz Gminy Narol w drodze decyzji stwierdzi utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało po upływie 6 miesięcy od dnia w którym decyzja stała się ostateczna.
 

Jak prawidłowo kompostować bioodpady:
Do kompostowania nie należy przeznaczać:
• kości, mięsa, gotowanych warzyw,
• zepsutej żywności, płynnych resztek jedzenia, przetworzonej żywności,
• całych jajek,
• odchodów zwierzęcych,
• tkanin, materiałów nieorganicznych, sztucznych materiałów organicznych,
• papieru, papierosów,
• materiałów i substancji zanieczyszczonych (np. zawierających metale ciężkie lub toksyczne związki organiczne).
Odpady podlegające kompostowaniu:
• ścięta trawa, liście, drobne gałęzie, chwasty, małe kawałki drewna, spadłe owoce,
• odpady po owocach i warzywach,
• obierki po owocach i warzywach, skórki, resztki owoców,
• fusy po herbacie i kawie,
• skorupki od jajek,
• popiół drzewny.