Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
wtorek, 10 września 2019, dodał: Krzysztof Karaś
Stypendium szkolne - rok szkolny 2019/2020

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Zgodnie z art. 90b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty pomoc materialna przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom, którzy spełnią m.in. poniższe kryteria:

W celu ubiegania się o ustalenie uprawnień do w/w stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Narol należy złożyć wniosek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narolu, ul. Józefowska 1, 37-610 Narol, w terminie:
do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

  1. uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
  2. słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego

(Wobec tego w 2019 r. wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020  można złożyć do dnia 16 września 2019 r.)

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym można pobrać poniżej w sekcji Do pobrania, jak również dostępne są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narolu.

Szczegółowe informacje udzielane są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narolu lub pod numerem telefonu: 166317032.

Do pobrania: