Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
środa, 3 lipca 2019, dodał: Krzysztof Karaś
Uwaga ASF!!!>

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubaczowie wydał rozporządzenie nr 2/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.,  w którym określił obszar skażony afrykańskim pomorem świń, obejmujący miejscowości: Chlewiska, Kadłubiska, Lipie, Lipsko, Łukawica, Narol, Narol-Wieś, Podlesina, Gmina Narol.

Na obszarze skażonym zakazuje się:

 1. przywożenia do gospodarstwa i wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie;
 2. wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;
 3. wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar w celu handlu;
 4. uboju świń na własny użytek bez poinformowania Powiatowego Lekarza Weterynarii Lubaczowie o tym fakcie w celu przeprowadzenia badania przedubojowego;
 5. wywożenia z gospodarstwa padłych świń do zakładów utylizacyjnych bez uprzedniego poinformowania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie o tym fakcie, w celu pobrania prób do badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń;
 6. prowadzenia targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt z udziałem świń;
 7. prowadzenia polowań na obszarach obwodów łowieckich 52 pk i 53 pk, w ich częściach, objętych obszarem skażonym, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych prowadzonych z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie.

Na obszarze skażonym nakazuje się:

 1. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie oraz przed wjazdami i wyjazdami z tych gospodarstw, a także przed wejściami i wyjściami z budynków lub pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie. Maty muszą być utrzymywane w stanie stałego nawilżenia środkiem dezynfekcyjnym, aby zapewnić jego działanie,
 2. oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu po każdym przemieszczeniu:
  • świń i dzików;
  • tusz świń i dzików;
  • produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń i dzików;
  • pasz;
  • nawozów naturalnych;
  • przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
 3. niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie przez zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich o padłych dzikach;
 4. przeszukiwanie lasów w wyznaczonym obszarze;
 5. niezwłoczne dostarczanie przez myśliwych odstrzelonych dzików wraz z patrochami i narogami do nadzorowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie zakładów, położonego na obszarze, o którym mowa w § 1, gdzie tusze, części ciała i skóry dzików przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz, części ciała i skór dzików z surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się wirusa afrykańskiego pomoru świń;
 6. wykorzystanie na potrzeby własne myśliwych lub zniszczenie w sposób przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego), Dz. Urz. UE L 300 z 14.XI.2009 r. z późn. zm., tusz oraz skór i narogów odstrzelonych dzików dostarczonych przez myśliwych do nadzorowanego przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii zakładu, po wykluczeniu u tych dzików afrykańskiego pomoru świń w wyniku badań laboratoryjnych. Dziki te, bez patrochów, są kwalifikowane jako materiał kategorii 3 oraz podlegają usunięciu zgodnie z art. 14 rozporządzenia nr 1069/2009. Patrochy tych dzików kwalifikowane są jako materiał kategorii 2 oraz podlegają usunięciu i przetworzeniu zgodnie z art. 13 rozporządzenia 1069/2009;
 7. zniszczenie, pod urzędowym nadzorem, zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików, u których w wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono afrykański pomór świń, kwalifikowanych jako materiał kategorii 1, podlegający usunięciu zgodnie z art. 12 rozporządzenia nr 1069/2009.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL