Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
wtorek, 2 października 2018, dodał: Robert Pinkowicz
Zabytkowe kaplice w Narolu odzyskują dawny blask…

        Dwie zabytkowe kaplice w Narolu odzyskują dawny blask dzięki pracom remontowym prowadzonym przez Gminą Narol ze środków własnych oraz dofinansowaniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu. Od 2016 roku Gmina Narol rozpoczęła renowację i konserwację kaplicy cmentarnej rodziny Puzynów, wpisanej do ewidencji zabytków, stojącej na cmentarzu komunalnym w Narolu. Natomiast w ubiegłym roku rozpoczęły się prace przy kaplicy dworskiej położonej przy drodze wojewódzkiej (ul. Warszawska), obok stacji paliw…

       Rozpoczęte w 2016 roku prace przy kaplicy cmentarnej w Narolu, obejmowały swoim zakresem wykonanie izolacji ścian poniżej gruntu wraz z podbiciem fundamentów. Wykonano również pełną konserwację stolarki okiennej i drzwiowej. Wartość wykonanych w roku 2016 robót wyniosła 45.628,90 zł, z czego Gmina Narol otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w wysokości 18.147,15 zł . W 2017 roku zaplanowano i wykonano prace remontowo-konserwatorskie związane z położeniem nowych tynków na murowanej kaplicy cmentarnej, przy wcześniejszym skuciu tynków, odgrzybianiu, gruntowaniu i hydrofobizacji murów oraz wykonaniu tynków renowacyjnych. Wartość tych prac konserwatorskich wyniosła 46.970,17 zł, w tym z dotacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu 20.000,00 zł. W 2018 roku kontynuowane są prace polegające na dwukrotnym malowaniu kaplicy, naprawie i uzupełnieniu okuć blacharskich na gzymsach, naprawie i konserwacji tablic inskrypcyjnych oraz odnowienie krzyża na dachu kaplicy. Wartość prac wynosi 41.437,52 zł, w tym dotacja z WUOZ Przemyśl wynosi 20.000,00 zł.

       W ubiegłym roku rozpoczęto prace remontowo-konserwatorskie na zabytkowej kaplicy dworskiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Narolu. Prace obejmowały wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych, zabezpieczenie konstrukcji spękań murów od zewnątrz oraz wyminę więźby dachowej i pokrycie obiektu gontem naturalnym. Zastosowanie tego naturalnego materiału jest bezpośrednim odwołaniem do historii i tradycji Narola, który niegdyś słynął z wyrobu tego oryginalnego pokrycia dachowego. Wykonano także podbicie płytko posadowionych fundamentów. Wartość prac w roku 2017 wyniosła 79.550,37 zł, z czego dotacja WUOZ w Przemyślu wyniosła 37.386,37 zł. W 2018 roku kontynuowane są prace polegające na wykonaniu nowej stolarki okiennej i drzwiowej, oraz wykonaniu nowych tynków zewnętrznych. Wartość prac remontowo-konserwatorskich wynosi ogółem 41.972,16 zł, przy dofinansowaniu z WUOZ na poziomie 20.000,00 zł.

        Po zakończeniu w 2018 roku prac zewnętrznych przy obu zabytkowych kaplicach, w kolejnym roku planowane są prace przy odtworzeniu tynków wewnętrznych oraz odnowienie ołtarzy.

       Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków dofinansował również prace przy ratowaniu zabytkowej XVIII-w. cerkwi w Woli Wielkiej. Chodzi o remont fundamentów, a dokładnie wykonanie wykopów przy odkrywaniu fundamentów, zbrojeń stalowych oraz żelbetowych ław fundamentowych. Wartość prac: 79.450,29 zł przy dotacji WUOZ w Przemyślu: 50.000,00 zł. W kolejnych latach planowana jest kontynuacji prac dotyczące renowacji całego zabytku wybudowanego w 1775 roku, a leżącego obecnie na Szlaku Architektury Drewnianej.

Kapliczki przed rozpoczęciem prac renowacyjnych: