Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
czwartek, 13 września 2018, dodał: Monika Rybka
Stypendium Szkolne - rok szkolny 2018/2019

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł na osobę w rodzinie.

Zgodnie z art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, ze zm.) pomoc materialna przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom, którzy spełnią m.in. poniższe kryteria:

UWAGA: Od dnia 01.10.2018 r. nastąpi zmiana kryterium dochodowego na 528,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 1358).

W celu ubiegania się o przyznanie w/w stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2018 dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Narol należy złożyć wniosek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narolu, ul. Józefowska 1, 37-610 Narol w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2018 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2018 r.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym można pobrać ze strony internetowej www.narol.pl, jak również dostępne są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narolu.

Do pobrania: