Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Testament allograficzny

Kategoria: Testament allograficzny
Nazwa pozycji: Sporządzenie testamentu allograficznego (urzędowego)
Opłata skarbowa: Za sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy – opłata skarbowa 22,00 zł. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Narol lub na konto Gminy Narol w Banku Spółdzielczym w Narolu Nr 73 9103 0001 2001 0000 0198 0003 z dopiskiem „opłata skarbowa”. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do sporządzanego testamentu.
Podstawa prawna: Art. 951 § 1-3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miasta i Gminy Narol, 37-610 Narol, ul. Rynek 1, pokój nr 2 /parter/
Termin załatwienia: Niezwłocznie – w uzgodnionym terminie.
Tryb odwoławczy: Odwołanie testamentu: Spadkodawca może odwołać sporządzony przez siebie testament w każdym czasie. W chwili odwoływania testamentu spadkodawca musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Jeżeli zatem po sporządzeniu testamentu spadkodawca utracił tę zdolność, np. wskutek ubezwłasnowolnienia, to nie może już skutecznie odwołać tego testamentu. Art. 946 k.c. przewiduje, że odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, iż spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testamentu zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność, bądź wreszcie w ten sposób, że dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień. Pierwszym zatem wskazanym przez ustawodawcę sposobem odwołania sporządzonego testamentu jest uczynienie nowego testamentu. W nowym testamencie spadkodawca może odwołać poprzedni testament w sposób wyraźny lub w sposób dorozumiany. Odwołanie dotychczasowego testamentu w sposób wyraźny następuje wówczas, gdy spadkodawca zapisze to w treści nowego testamentu, np. "odwołuję mój poprzedni testament z dnia ...". Odwołanie może dotyczyć całego testamentu lub odpowiednich jego części. Ponadto spadkodawca może sporządzić testament, którego treść będzie ograniczała się wyłącznie do odwołania poprzedniego testamentu. Odwołanie dotychczasowego testamentu w sposób dorozumiany następuje wówczas, gdy spadkodawca sporządzi nowy testament, w którym nie umieści oświadczenia o odwołaniu poprzedniego, jednak postanowień nowego testamentu nie można pogodzić z treścią poprzedniego. Trzeba jednak zaznaczyć, że pozostaną w mocy te rozrządzenia dotychczasowego testamentu, które nie będą w sprzeczności z postanowieniami nowego testamentu. Odwołaniu bowiem ulegają tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego (art. 947 k.c.). Nowy testament spadkodawca może sporządzić w dowolnej formie, niezależnie od formy testamentu, który odwołuje. Drugim przewidzianym przez ustawodawcę sposobem odwołania sporządzonego już testamentu, jest zniszczenie go lub pozbawienie go cech, od których zależy jego ważność. Zniszczenie testamentu może nastąpić poprzez podarcie, wyrzucenie, spalenie. Pozbawienie testamentu cech, od których zależy jego ważność może być dokonane np. poprzez oderwanie umieszczonego na testamencie podpisu. Kolejnym wskazanym przez ustawę sposobem odwołania sporządzonego już testamentu jest dokonanie w nim zmian, z których wynika wola jego odwołania. Zmiany te mogą polegać np. na przekreśleniu testamentu bądź na umieszczeniu na nim napisu "odwołuję", czy też innych napisów, z których w sposób dostateczny wynika wola testatora, by go odwołać.
Dodatkowe informacje: Testament allograficzny. Zgodnie z art. 951 k.c. spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydent miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności dwóch świadków. Protokół powininien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę wobec kórej wola została oświadczona oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu należy zaznaczyć to w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu. Należy ponadto dodać, iż stosownie do regulacji art. 951 § 3 k.c. nie mogą w ten sposób sporządzić testamentu osoby głuche lub nieme. Świadkiem testamentu podczas jego sporządzania nie może być osoba: - nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych; - nie mogąca czytać i pisać; - niewidoma, głucha lub niema; - nie władająca językiem, w którym spadkodawca składa swoje oświadczenie i w którym sporządzany jest testament; - skazana za fałszywe zeznania; - dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść; - będąca małżonkiem tej osoby; - będąca krewnym lub powinowatym pierwszego i drugiego stopnia oraz pozostająca w stosunku przysposobienia.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny