Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Podatki i opłaty lokalne

Kategoria: Podatki i opłaty lokalne
Nazwa pozycji: PO-05 Zwrot opłaty skarbowej w sprawach podatkowych
Opłata skarbowa: Bez opłat
Podstawa prawna: Art. 9 i 10 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r, poz. 1282) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej, ( Dz. U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330)
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miasta i Gminy Narol, 37-610 Narol, ul. Rynek 1, pokój nr 11
Termin załatwienia: Decyzję wydaje się w terminie do 30 dni od dnia wpływu wniosku o zwrot opłaty skarbowej do organu podatkowego.
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługje odwołanie w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji, wnoszone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Narol.
Dodatkowe informacje: 1.Opłata skarbowa podlega zwrotowi jeżeli: mimo zapłacenia nie dokonano czynności urzędowej, mimo zapłacenia nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), w chwili dokonania wpłaty była świadczeniem nienależnym. 2. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek. 3. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty. 4. Jeżeli obowiązek zapłaty opłaty skarbowej, która ma być zwrócona, ciążył solidarnie na kilku osobach lub jednostkach, decyzję o zwrocie wydaje się wszystkim solidarnie zobowiązanym do jej zapłaty, natomiast zwrot opłaty skarbowej następuje na rzecz jednej z tych osób lub jednostek, określonej w decyzji o zwrocie.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny