Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    Podatki i opłaty lokalne
 
Kategoria Podatki i opłaty lokalne
Nazwa pozycji PO-06 Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Potrzebne dokumenty
Karta informacyjna do pobrania - format Open Document  
Karta informacyjna do pobrania - format Acrobat Reader  
Opłaty skarbowe
Opłata skarbowa od zaświadczeń podatkowych w wysokości 21,00 zł. Opłata pobierana zgodnie z częścia II pkt. 6 tabeli stnowiacej załącznik do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635) z póź. zm.
Podstawa prawna
art. 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2012 poz. 749 z późn. zm. /
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miasta i Gminy Narol, 37-610 Narol, ul. Rynek 1, pokój nr 11 /I piętro/
Termin załatwienia
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
Tryb odwoławczy
Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Narol, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.
Dodatkowe informacje
Zwolnienia od opłaty skarbowej: - jednostki budżetowe, - jednostki samorządu terytorialnego, - organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wnioski o wydanie zaświadczenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 
  Ilość odwiedzin: 7079