Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ewidencja ludności i dowody osobiste

Kategoria: Ewidencja ludności i dowody osobiste
Nazwa pozycji: EL.09 Wpis do rejestru wyborców
Opłata skarbowa: Brak
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz.112, ze zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz. 941).
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miasta i Gminy Narol, 37-610 Narol, ul. Rynek 1, pokój nr 5
Termin załatwienia: Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, o ile zostały złożone wszystkie wymagane dokumenty oraz urząd posiada wszystkie informacje niezbędne do jej załatwienia.
Tryb odwoławczy: Odwołanie do Sądu Rejonowego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Narolu w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej
Dodatkowe informacje: Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania (czynne prawo wyborcze). Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców. Wyborca ujęty w rejestrze wyborców ma możliwość brania udziału w wyborach: Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego, rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, a także referendum konstytucyjnym, ogólnokrajowym oraz lokalnym. Wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu. Wyborców stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały albo zamieszkałych na obszarze gminy pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały, albo nigdzie nie zamieszkałych, stale przebywających na obszarze gminy, jak również zameldowanych na pobyt czasowy, wpisuje się do rejestru wyborców w tej gminie na ich wniosek. Wyborców - obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskim wpisuje się do rejestru wyborców w gminie, na obszarze której stale zamieszkują, na ich wniosek. Każdy może wnieść do Burmistrza Miasta i Gminy w Narolu reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, a w szczególności w sprawie: pominięcia wyborcy w rejestrze, wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania, niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru, ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy. Tryb odwoławczy: Od decyzji o odmowie wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego Jarosławiu z siedzibą w Lubaczowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Narolu w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Sąd rozpoznaje skargę w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Skarga do Sądu Rejonowego przysługuje również na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru, w ciągu 3 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny