Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ewidencja ludności i dowody osobiste

Kategoria: Ewidencja ludności i dowody osobiste
Nazwa pozycji: EL.08 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
Opłata skarbowa: Wolne od opłaty
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz 993 ze zm.).
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miasta i Gminy Narol, 37-610 Narol, ul. Rynek 1, pokój nr 5
Termin załatwienia: niezwłocznie
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
Dodatkowe informacje: Wymagane dokumenty: 1. Wniosek "Zgłoszenie pobytu stałego” /odrębnie dla każdej osoby meldującej się, również dla dzieci/. 2. Paszport. 3. Karta pobytu cudzoziemca albo zezwolenie na osiedlenie się. Pozostałe informacje: Cudzoziemiec, dokonując zameldowania się na pobyt stały, zgłasza wymagane dane do zameldowania oraz przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się lub nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej albo zezwolenie na osiedlenie się lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członek jego rodziny nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dokonujący zameldowania się na pobyt stały, zgłaszają wymagane dane do zameldowania, przy czym obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia kartę pobytu obywatela Unii Europejskiej albo zezwolenie na pobyt, a członek jego rodziny nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej - dokument pobytu albo zezwolenie na pobyt. Przy zameldowaniu na pobyt stały wymagane jest potwierdzenie wymeldowania z ostatniego miejsca pobytu stałego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, (jeżeli taki meldunek posiadał).
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny