Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ewidencja ludności i dowody osobiste

Kategoria: Ewidencja ludności i dowody osobiste
Nazwa pozycji: EL.07 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy
Opłata skarbowa: brak opłat W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17 zł
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późniejszymi zmianami); 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1475) 3. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2006 r. Nr 144, poz.1043 z późniejszymi zmianami) 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267);
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miasta i Gminy Narol, 37-610 Narol, ul. Rynek 1, pokój nr 5
Termin załatwienia: niezwłocznie
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
Dodatkowe informacje: Wymagane dokumenty: 1. druk zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące 2. zaświadczenie o wymeldowaniu w przypadku wcześniejszego wymeldowania z pobytu czasowego w innej gminie(zameldowania można również dokonać w tutejszym Urzędzie z jednoczesnym wymeldowaniem z poprzedniego miejsca pobytu czasowego) Dokumenty do wglądu: 1. wiza lub dokument podróży - gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie wiz, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia: -ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej a członek jego rodziny nie będący obywatelem państwa członkowskiego UE, -ważny dokument podróży oraz ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej. Informacje dodatkowe: Zameldowania należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie do wykonywanych czynności, po okazaniu do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach-innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości, za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku zameldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni (do wglądu postanowienie sądu).
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny