Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ewidencja ludności i dowody osobiste

Kategoria: Ewidencja ludności i dowody osobiste
Nazwa pozycji: EL.06 Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze postępowania administracyjnego.
Opłata skarbowa: Opłata skarbowa – w wysokości 10,00 zł za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej w I instancji.
Podstawa prawna: 1. art. 9 ust. 2a, art.10, art.11, art. 12, art. 47 ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.), Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miasta i Gminy Narol, 37-610 Narol, ul. Rynek 1, pokój nr 5
Termin załatwienia: Wydanie decyzji administracyjnej- nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Dodatkowe informacje: Wymagane dokumenty: 1. Podanie z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł zameldować się w drodze czynności materialno – technicznej, 2. Wypełniony formularz wniosku „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 miesiące”. Po złożeniu podania organ ewidencji ludności prowadzi postępowanie wyjaśniające bada legalność pobytu osoby w lokalu m.in. przesłuchanie stron oraz świadków, przeprowadza kontrole meldunkową, postępowanie to kończy się decyzją administracyjną o zameldowaniu lub o odmowie zameldowania osoby. Wydanie decyzji administracyjnej- nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest o takim przypadku zawiadamia strony o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczy nowy termin jej załatwienia.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny