Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ewidencja ludności i dowody osobiste

Kategoria: Ewidencja ludności i dowody osobiste
Nazwa pozycji: EL.04 Wymeldowanie z pobytu stałego
Opłata skarbowa: Czynności zgłoszenia zameldowania i wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie.
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późniejszymi zmianami); 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1475) 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267); 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 1282);
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miasta i Gminy Narol, 37-610 Narol, ul. Rynek 1, pokój nr 5
Termin załatwienia: Wymeldowania dokonuje się niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Dodatkowe informacje: Wymagane dokumenty: 1. Wypełniony formularz (niżej załączniki). Dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełnia się oddzielnie. 2. Osoba posiadająca obywatelstwo polskie okazuje dowód osobisty lub w uzasadnionych przypadkach inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości. Cudzoziemiec okazuje ważny paszport, kartę pobytu lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. 3. Odpis skrócony aktu urodzenia osoby niepełnoletniej nie posiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość. 4. Oryginał wniesionej opłaty skarbowej Dokumenty do wglądu: 1. oryginał dokumentu dotyczącego stanu prawnego lokalu mieszkalnego lub budynku prywatnego. Informacje dodatkowe: 1. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. 2. Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązku meldunkowego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. 3. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie. Wymeldowanie następuje na podstawie formularza zgłoszenia pobytu stałego lub formularza zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z pobytu stałego i czasowego. 4. Jeżeli okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się. 5. Cudzoziemiec opuszczający terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany dokonać wymeldowania z pobytu stałego i czasowego.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny