Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ewidencja ludności i dowody osobiste

Kategoria: Ewidencja ludności i dowody osobiste
Nazwa pozycji: EL.03 Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy
Opłata skarbowa: 1. brak opłat 2. W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17 zł
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późniejszymi zmianami); 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1475) 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267);
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miasta i Gminy Narol, 37-610 Narol, ul. Rynek 1, pokój nr 5
Termin załatwienia: niezwłocznie
Tryb odwoławczy: brak
Dodatkowe informacje: Forma wnoszenia podania: Zameldowania należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie do wykonywanych czynności, po okazaniu do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach-innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości, za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku zameldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni (do wglądu postanowienie sądu, najmu, akt własności na lokal). Wymagane dokumenty: zaświadczenie o wymeldowaniu w przypadku wcześniejszego wymeldowania z pobytu czasowego w innej gminie(zameldowania można również dokonać w tutejszym Urzędzie z jednoczesnym wymeldowaniem z poprzedniego miejsca pobytu czasowego) Dokumenty do wglądu: dowód osobisty; w przypadku osoby niepełnoletniej odpis skrócony aktu urodzenia. Dowód osobisty najemcy, właściciela oraz dokumenty dotyczące stanu prawnego lokalu (decyzja, umowa najmu , akt własności na lokal)
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny