Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ewidencja ludności i dowody osobiste

Kategoria: Ewidencja ludności i dowody osobiste
Nazwa pozycji: EL.10 Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Opłata skarbowa: 1. 17 zł za wydanie zaświadczenia 2. W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17 zł
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późniejszymi zmianami); 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 1282); 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007r. Nr. 187, poz. 1330) 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267);
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miasta i Gminy Narol, 37-610 Narol, ul. Rynek 1, pokój nr 5
Termin załatwienia: Bez zbędnej zwłoki, nie później niź w terminie 7 dni
Tryb odwoławczy: Zażalenie w przypadku odmowy wydania zaświadczenia z akt ewidencji ludności do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
Dodatkowe informacje: Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli: urzędowego potwierdzenia określonych faktów wymaga przepis prawa lub osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Z uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione są osoby, których stan ubóstwa jest niewątpliwie znany organowi mającemu załatwić sprawę, w szczególności osoby korzystające z pomocy społecznej.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny