Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ewidencja ludności i dowody osobiste

Kategoria: Ewidencja ludności i dowody osobiste
Nazwa pozycji: EL.11 Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
Opłata skarbowa: Opłata za udostępnienie danych (dotyczy jednej osoby) ze zbiorów meldunkowych wynosi 31 zł.
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U z 2006 r., nr 139, poz. 993 z późn. zm.). 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1282).4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.11.2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1298). 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.05.2010 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 105, poz. 667).
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miasta i Gminy Narol, 37-610 Narol, ul. Rynek 1, pokój nr 12
Termin załatwienia: W terminie do 30 dni od daty wpływu wniosku.
Tryb odwoławczy: Od decyzji o odmowie udostępnienia danych przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Dodatkowe informacje: 1. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące: a) jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem - uzyskane ze zbiorów meldunkowych lub zbioru PESEL; b) jednego dokumentu lub jednej osoby - uzyskane z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych."; 2. Udostępnione dane nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany we wniosku. 3. Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania przepisu prawa materialnego, z którego wynika uprawnienie do pozyskania żądanych danych. Jeżeli żądanie udostępnienia danych nie wynika wprost z przepisów prawa materialnego, należy wskazać cel pozyskania danych lub wskazać wiarygodną potrzebę posiadania danych, lub załączyć dokument, z którego wynika obowiązek wskazania danych osobowych (np. wezwanie sądowe itp.) 4. We wniosku należy wskazać wszystkie znane wnioskodawcy dane umożliwiające wyodrębnienie danych osoby ze zbioru. 1.Dane udostępnia się: organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze; organom Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu i strażom gminnym (miejskim); organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego; państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach; Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi - w zakresie danych osób poszukiwanych. 2.Dane mogą być udostępnione: osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym - jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku, dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny