Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    Ochrona środowiska i rolnictwo
 
Kategoria Ochrona środowiska i rolnictwo
Nazwa pozycji ROŚ.03 Wydawanie zezwoleń na odbiór i transport nieczystości ciekłych
Potrzebne dokumenty
Karta informacyjna do pobrania - format Open Document  
Karta informacyjna do pobrania - format Acrobat Reader  
ROŚ.03-01 Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych  
Opłaty skarbowe
Z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości – 107,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.), Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071ze zm.), UCHWAŁA NR 213/XXV/2012 RADY MIEJSKIEJ W NAROLU z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Narol. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617).
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miasta i Gminy Narol, 37-610 Narol, ul. Rynek 1, pokój nr 12
Termin załatwienia
Do 1 miesiąca, tak jak stanowi kodeks postępowania administracyjnego
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczania decyzji, wnoszone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Narol.
Dodatkowe informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 
  Ilość odwiedzin: 42213