Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ochrona środowiska i rolnictwo

Kategoria: Ochrona środowiska i rolnictwo
Nazwa pozycji: ROŚ.01 Uzyskanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów
Opłata skarbowa: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Mista i Gminy Narol. Ustalone decyzją stawki opłat pobieranych za usuwanie drzew i krzewów określa: 1. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2013 (M.P.2012.747 z dnia 17 października 2012 r.) 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306 ze zm.).
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.z 2013r. Poz. 267). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. nr 228, poz. 2306 ze zm.). Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2013 (M.P.2012.747 z dnia 17 października 2012 r.) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U.z 2012 r. poz. 1282 ze zm.)
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miasta i Gminy Narol, 37-610 Narol, ul. Rynek 1, pokój nr 12
Termin załatwienia: Do 1 miesiąca, tak jak stanowi kodeks postępowania administracyjnego
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczania decyzji, wnoszone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Narol.
Dodatkowe informacje: przepisów nie stosuje się m. in. do drzew lub krzewów owocowych oraz drzew lub krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat, przy zgłaszaniu wniosku o usunięcie drzew rosnących na granicy 2 posesji wymagane jest wystąpienie właścicieli obydwu posesji, nie jest wymagane uzyskanie zezwolenie organu gminy na wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenie nieruchomości władanej przez wnioskodawcę,
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny