Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    Gospodarka przestrzenna i budownictwo
 
Kategoria Gospodarka przestrzenna i budownictwo
Nazwa pozycji GPB.02 Wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Potrzebne dokumenty
Karta informacyjna do pobrania - format Open Document  
Karta informacyjna do pobrania - format Acrobat Reader  
Opłaty skarbowe
Opłata skarbowa - czynności urzędowe od wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 107 zł Opłata skarbowa- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa- 17 zł. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powstaje z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie urzędu. Zwalnia się z opłaty skarbowej: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z ich nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej lub składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
Podstawa prawna
• art. 50, art. 51, atr. 54 art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U z 2013 r. poz. 267)
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miasta i Gminy Narol, 37-610 Narol, ul. Rynek 1, pokój nr 10
Termin załatwienia
Do 65 dni od dnia złożenia wniosku. Do tego okresu czasu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn nie
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczania decyzji, wnoszone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Narol. Odwołanie od w/w decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądania.
  Ilość odwiedzin: 42335