Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
  Grupa:   ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn.: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Narol do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego –PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim w roku 2014
 

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

 działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)
„ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn.:
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Narol do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego –PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim w roku 2014”.

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 7 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
I. Rodzaj zadania:
Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zdania w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Narol do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego – PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim w roku 2014.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi ogółem 6.000,00 zł. (słownie: sześć tysięcy złotych).
III. Zasady przyznawania dotacji:
Zasady przyznawania dotacji regulują: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
Dotacje na przedmiotowe zadanie otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (jednym z najważniejszych kryteriów oceny jest wysokość kosztów realizacji zadania)
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu.
Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości określonej przez oferenta.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:
Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 r. W przypadkach uzasadnionych specyfiką projektu możliwe jest odstępstwo od tej zasady.
Realizacja zadania powinna się odbywać zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz z najwyższa starannością.
Warunki realizacji zadania:

 1. dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Narol z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim i z powrotem do miejsca zamieszkania,
 2. dowóz dzieci odbywać się może środkiem transportu przystosowanym do przewozu  osób niepełnosprawnych (wózków inwalidzkich),
 3. w czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi.

W roku 2014 planuje się dowóz jednego dziecka.

V. Termin składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol w terminie do 20 grudnia 2013 r. do godz. 10.00 w zamkniętych kopertach z oznaczeniem składającego ofertę oraz dopiskiem „Oferta na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Narol do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim w 2014 roku”.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 27 grudnia 2013 r.
Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r. Nr 6, poz. 25) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania oraz zawierać w szczególności:

 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 • termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
 • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
 • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
 • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

Przy wyborze będą brane pod uwagę tylko oferty złożone zgodnie z wzorem.
W przypadku gdy oferta będzie niekompletna lub błędnie wypełniona wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w uzgodnionym terminie. Złożone oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową.
Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Narol, w drodze odrębnego zarządzenia Komisja Konkursowa. W przypadku negatywnej weryfikacji składający ofertę zostanie o tym fakcie powiadomiony.

Oferty oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem formalnym, czyli poprawności wypełnienia oferty i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym wg następujących kryteriów:

 1. ocenia się możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3;
 2. ocenia się przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 3. ocenia się proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub organizacje wymienione w art.3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będą realizować zadanie publiczne.
 4. uwzględnia się planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczną członków.
 5. ocenia się wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 6. uwzględnia się analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Odrzuceniu podlegają oferty:

 • złożone po terminie,
 • złożone niezgodnie z wzorem,
 • złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,
 • nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
 • błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione w wyznaczonym terminie.

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.
Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i gminy Narol, po uzyskaniu opinii Komisji Konkursowej.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Narol.

VII. Informacja dotycząca realizacji zadania publicznego:
W roku 2009 na realizację zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim przeznaczono kwotę 5 500,00 zł.
W roku 2010 na realizację zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim przeznaczono kwotę 5 500,00 zł.
W roku 2011 na realizację zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim przeznaczono kwotę 5 700,00 zł.
W roku 2012 na realizację zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim przeznaczono kwotę 5 900,00 zł.
W roku 2013 na realizację zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim przeznaczono kwotę 6 000,00 zł.

O wynikach otwartego konkursu ofert, podmioty składające oferty zostaną poinformowane indywidualnie oraz wynik otwartego konkursu zostanie podany do wiadomości publicznej.

 
  Data publikacji   2013-11-27Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za treść:  Asystent Krzysztof Świętojański
 
  Ilość odwiedzin: 4987