Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NIERUCHOMOŚCI

Drukuj
Grupa: NIERUCHOMOŚCI
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Płazowie
Data publikacji: 2013-11-25
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Płazowie, objętych księgą wieczystą Nr 31612, stanowiących mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczone do dzierżawy, jako działki rolne.

1. Działka nr 1173 o pow. 0,4409 ha – do dzierżawy przeznacza się część nieruchomości, tj. niewydzieloną działkę o powierzchni 0,35 ha.
2. Działka nr 1174/1 o pow. 4,4498 ha – do dzierżawy przeznacza się część nieruchomości, tj. niewydzieloną działkę o powierzchni 3,00 ha.
3. Działka nr 1174/2 o pow. 4,2747 ha – do dzierżawy przeznacza się część nieruchomości, tj. niewydzieloną działkę o powierzchni 3,50 ha.
4. Działka nr 172/23 o pow. 0,2043 ha – do dzierżawy przeznacza się część nieruchomości, tj. niewydzieloną działkę o powierzchni 0,19 ha.
5. Działka nr 192/2 o pow. 24,1020 ha – do dzierżawy przeznacza się część nieruchomości, tj. niewydzieloną działkę o powierzchni 2,50 ha.
6. Działka nr 999 o pow. 0,4110 ha – do dzierżawy przeznacza się część nieruchomości, tj. niewydzieloną działkę o powierzchni 0,30 ha.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 250,00 zł za 1 ha.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy zgodnie z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Narol, tj. od dnia 26.11.2013 r. do dnia 16.12.2013 r. oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.

Osoby zainteresowane dzierżawą przedmiotowych nieruchomości proszone są o składanie ofert w terminie do 16.12.2013 r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 9, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 27.


Narol, dnia 25.11.2013 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny