Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     NIERUCHOMOŚCI
 
  Grupa:   NIERUCHOMOŚCI
  Nazwa pozycji   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, obręb Narol - działka nr 394/2 o pow. 0,0247 ha.
 

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol przeznaczone do s p r z e d a ż y.

1. Położenie - obręb, nr księgi wieczystej: Narol – KW Nr PR1L/00027109/5.
2. Numer, powierzchnia, cena nieruchomości:
• działka nr 394/2 o pow. 0,0247 ha – cena: 5 229,00 zł;
3. Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka leży na granicy terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i korytarza ekologicznego rzeki Tanwi.

4. Forma sprzedaży: bez przetargu - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34, ust.1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 16.10.2013 r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 9, nr tel. 16 631 70 86 wew. 27.

Narol, dnia 04.09.2013 r.
 

 
  Data publikacji   2013-09-04


Osoba, która stworzyła pozycję:   Grażyna Kowalczuk
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 49023