Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
  Grupa:   ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Nazwa pozycji   ZAPYTANIE OFERTOWE - dot. geodezyjnego podziału działek
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Narol zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Płazów, gm. Narol, oznaczonych w rejestrze ewidencji gruntów jako działki:

• nr 1915/2 o powierzchni 2,9647 ha (podział na 2 działki);
• nr 471/2 o powierzchni 0,8986 ha (podział na 5 działki);
• nr 1394 o powierzchni 1,1218 ha (podział na 9 działki);
• nr 1615 o powierzchni 0,0543 ha (podział na 3 działki);
• nr 1540/2 o powierzchni 2,0192 ha (podział na 8 działki);
• nr 1631/3 o powierzchni 3,4022 ha (podział na 3 działki);
• nr 1604/5 o powierzchni 0,1565 ha (podział na 2 działki);
• nr 487/7 o powierzchni 0,3864 ha (podział na 3 działki),
zgodnie z załącznikami graficznymi.

Celem podziałów jest wydzielenie terenu dogrodzonego przez właścicieli poszczególnych działek budowlanych.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie najniższa cena brutto. Termin realizacji zadania: 3-y miesiące od daty podpisania umowy.             

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim w sposób czytelny. Wszystkie kwoty w PLN należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku. Stawki VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferta musi zawierać nazwę, adres oferenta i cenę oraz musi być podpisana. Podpisy winny być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego zapytania można uzyskać pod nr tel. 16 631 70 87 wew. 27.

Oferty proszę składać na adres e-mail: urzad@narol.pl lub do Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol, w terminie do dnia 07.06.2013 r.
 

 
  Data publikacji   2013-05-23Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Grażyna Kowalczuk
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 47359