Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Drukuj
Grupa: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Nazwa pozycji: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Data publikacji: 2013-03-13
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

ul. Kościelna 1
37-610 Narol

Telefon:
Kierownik: (16) 631-70-32 wew. 25
Pracownicy socjalni: (16) 631-70-32 wew. 21
Świadczenia rodzinne: (16) 631-70-32 wew. 22
Księgowość: (16) 631-70-32 wew. 23
e-mail: mgops@narol.pl
 
Godziny urzędowania:
od poniedziałku - do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30
 
Zadania Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narolu określa statut, ustawy oraz akty wykonawcze do ustaw.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające,  w szczególności z:

 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 7 września 2009 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
 • Uchwał Rady Miejskiej w Narolu i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Narol.

Ośrodek jest samodzielną jednostkę organizacyjną Gminy Narol utworzoną do realizacji zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej. Obszarem działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Miasto i Gmina Narol. Ośrodek jest jednostką budżetową, finansowaną z budżetu Gminy oraz dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych, podstawę jego gospodarki stanowi roczny plan finansowy, sporządzony w oparciu o przyznane środki na realizację zadań zleconych i własnych.

Swoje zadania Ośrodek realizuje współdziałając m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, instytucjami działającymi na rzecz osób wymagających pomocy, pracodawcami oraz osobami fizycznymi.

Do zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w szczególności należy:

 • wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb  i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, poprzez realizację świadczeń pomocy społecznej,
 • podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem poprzez realizację pracy socjalnej i poradnictwa,
 • udzielanie pomocy w formie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
 • przyznawanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne),

Pozostała działalność Ośrodka:

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu realizuje od 2005r. wieloletni program w zakresie systemu pomocy społecznej pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
  Celem programu jest:
  wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci,
  długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia,
  upowszechnianie zdrowego stylu żywienia,
  poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach oraz rozwój w gminach bazy żywieniowej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
 • Realizacja Projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Narol” –
  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu realizuje projekt pt. „Czas na aktywność w gminie Narol”. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych u osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Narol.

Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narolu:

 • Kierownik: mgr Monika Rybka
 • Dział Finansowo – Księgowy:
  mgr Aneta Przybylak – Główny księgowy
 • Dział Świadczeń Społecznych (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny):
  mgr Anna Łysakowska-Gałka - Inspektor
  mgr Ireneusz Malinowski - Inspektor
 • Dział Pomocy Środowiskowej (pomoc społeczna, świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomoc materialna o charakterze socjalnym):
  mgr Wanda Vogelgezang – Starszy pracownik socjalny
  mgr Władysław Obirek – Starszy pracownik socjalny
  Alicja Marek – Starszy pracownik socjalny
  mgr Katarzyna Mazurkiewicz – Pracownik socjalny
  Regina Wielgosz – Młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej
  Grażyna Wasieczko – Młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej
  Danuta Janczura – Młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny