Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     NIERUCHOMOŚCI
 
  Grupa:   NIERUCHOMOŚCI
  Nazwa pozycji   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży użytkownikowi wieczystemu - działka nr 405/10 o pow. 0,2377 ha, położ. w Narolu
 

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol przeznaczone do sprzedaży.

1. Położenie, obręb: Narol, gm. Narol.
2. Numer, powierzchnia, wartość prawa własności:
działka nr 405/10 o pow. 0,2377 ha – cena netto: 39 790,00 zł.
3. Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – teren usług publicznych i komercyjnych.


4. Forma sprzedaży: bez przetargu – użytkownikowi wieczystemu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34, ust.1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 25.03.2013 r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-86 wew. 27.


Narol, dnia 08.02.2013 r.
 

 
  Data publikacji   2013-02-08


Osoba, która stworzyła pozycję:   Grażyna Kowalczuk
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 5020