Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
 
  Grupa:   PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
  Nazwa pozycji   Obwieszcenie - zawiadomie o wydanym postanowieniu
 

ROŚ.6220.8.20111                                                                        Narol, dnia 28.02.20212 r.

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na “Realizacji budowy wzorcowego centrum termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii elektrycznej na terenie istniejącego składowiska w Narolu” na wniosek EKO ENERGY INVEST Sp. z o.o., al. Kijowska 24/87, 30-079 Kraków Burmistrz Miasta i Gminy Narol wydał:
I. Postanowienie znak: ROŚ.6220.8.2011 z dnia 28.02.2012 r. w sprawie ustalenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Realizacji budowy wzorcowego centrum termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii elektrycznej na terenie istniejącego składowiska w Narolu”. Na powyższe wydane postanowienie nie przysługuje zażalenie
II. Postanowienie znak: ROŚ.6220.82011 z dnia 28.02.2012 r. o zawieszeniu postępowania dla planowanego przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko. Na powyższe wydane postanowienie nie przysługuje zażalenie

Z treścią wydanych postanowień oraz z zebraną w sprawie dokumentacją strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol ul. Rynek 1, 37-610 Narol, pokój nr 12, I piętro w godzinach: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30 w terminie od 01.03.2012 r. do 21.03.2012 r. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości oraz zamieszczone w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Narol – www.narol.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 49 Kpa „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia".

                                                                                            BURMISTRZ
                                                                                          Stanisław WOŚ

 

 
  Data publikacji   2012-02-28


Osoba, która stworzyła pozycję:   Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za treść:   Mariusz Kierepka
 
  Ilość odwiedzin: 45684