Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
 
  Grupa:   PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
  Nazwa pozycji   OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administacyjnego w sprawie „Budowy drogi leśnej w leśnictwie Wola Wielka w km 0+000 – 5+900”
 

Narol, dnia 28.09.2011 r.

ROŚ.6220.5.2011

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE
stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania

Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa drogi leśnej w leśnictwie Wola Wielka w km 0+000 – 5+900”, z wniosku Nadleśnictwa Narol, ul. Bohaterów Września 1939 r. Nr 38, 37-610 Narol, wydane zostało postanowienie z dnia 28.09.2011 r. znak: ROŚ.6220.5.2011 o zawieszeniu postępowania dla planowanego przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol ul. Rynek 1, 37-610 Narol, pokój nr 12, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30 w terminie od 03.10.2011 r. do 24.10.2011 r..

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości oraz zamieszczone w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Narol – www.narol.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol oraz w miejscu planowanej inwestycji oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Horyniec Zdrój.

Zgodnie z art. 49 Kpa „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia".

Na powyższe wydane postanowienie nie przysługuje zażalenie.

                                                                                            BURMISTRZ
                                                                                      mgr. Stanisław WOŚ

 
  Data publikacji   2011-09-28


Osoba, która stworzyła pozycję:   Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za treść:   Mariusz Kierepka
 
  Ilość odwiedzin: 93181