Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
 
  Grupa:   PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
  Nazwa pozycji   ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
 

ROŚ.6220.5.2011                                                                                       Narol, dnia 15.09.2011 r.

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi leśne w leśnictwie Wola Wielka w km 0+000 – 5+900”, nie jest możliwe w terminie określonym w art. 65 ust. 1 w/w ustawy, z uwagi na konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. W związku z powyższym podjęcie dalszych czynności administracyjnych nastąpi niezwłocznie, po uzyskaniu opinii w/w organu.

 

                                                                                               Z up. BURMISTRZ
                                                                                                Daniel LOMBER

 
  Data publikacji   2011-09-15


Osoba, która stworzyła pozycję:   Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za treść:   Mariusz Kierepka
 
  Ilość odwiedzin: 42334