Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
 
  Grupa:   PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
  Nazwa pozycji   Zawiadomienie o wydanym postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia wymaganego dla jej przeprowadzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu w sprawie wydania decyz
 

ROŚ.7615-17/10                                                                          Narol, dnia 11.05.2011 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 63 ust. 1, art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227), zawiadamiamy o wydanym postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia wymaganego dla jej przeprowadzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zmianie sposobu użytkowania części budynku handlowo-magazynowego będącego w trakcie budowy, na zakład mechaniki pojazdowej” na działce nr ew. 2270 przy ulicy Targowej w Narolu”

Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora:

Państwa Aliny i Dariusza Beń zam. ul. Targowa 15, 37-610 Narol

Zawiadamiam o:
- możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz wydanym postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia wymaganego dla jej przeprowadzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz organów opiniujących,
- możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

Niniejsze zawiadomienie jest dostępne w publicznie dostępnym wykazie, tj. stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Narol (www.narol.pl), w siedzibie Urzędu oraz w miejscu planowanej Inwestycji.

Z wnioskiem i dokumentacją w/w przedsięwzięcia można się zapoznać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol ul Rynek 1, 37-610 Narol, w pokoju 12 I piętro w godzinach pracy urzędu, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia niniejszego zawiadomienia.

                                                                        Burmistrz Miasta i Gminy Narol
                                                                                    Stanisław WOŚ

 
  Data publikacji   2011-05-11


Osoba, która stworzyła pozycję:   Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za treść:   Mariusz Kierepka
 
  Ilość odwiedzin: 45700