Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
 
  Grupa:   PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
  Nazwa pozycji   OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Odtworzeniu zbiornika retencyjnego w miejscu dawnego stawu poniżej terenu źródliskowego” na działce nr ew. 2333
 

ROŚ.7615-12/10                                                                                           Narol, dnia 28.04.2011 r.

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Odtworzeniu zbiornika retencyjnego w miejscu dawnego stawu poniżej terenu źródliskowego” na działce nr ew. 2333,

i o możliwości zapoznania się

z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy

Działając na podstawie art. 3 ust 1 pkt. 11 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),

Burmistrz Miasta i Gminy Narol
zawiadamia,

że w dniu 28 kwietnia 2011 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Odtworzeniu zbiornika retencyjnego w miejscu dawnego stawu poniżej terenu źródliskowego” na działce nr ew. 2333, po rozpatrzeniu wniosku Nadleśnictwa Narol ul. Bohaterów Września 1939 r. nr 38, 37-610 Narol z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Odtworzeniu zbiornika retencyjnego w miejscu dawnego stawu poniżej terenu źródliskowego” na działce nr ew. 2333.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Odtworzeniu zbiornika retencyjnego w miejscu dawnego stawu poniżej terenu źródliskowego” na działce nr ew. 2333 opinie jednostek opiniujących oraz dokumentacja w przedmiotowej sprawie, z którą można się zapoznać jest do wglądu w siedzibie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol, pokój nr 12, i piętro, tel. 016 6317087 wew. 27w godzinach pracy urzędu.

POUCZENE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Odwoławczego w Przemyślu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL

Stanisław WOŚ

 
  Data publikacji   2011-04-28


Osoba, która stworzyła pozycję:   Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za treść:   Mariusz Kierepka
 
  Ilość odwiedzin: 48206