Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
 
  Grupa:   PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
  Nazwa pozycji   Zawiadomienie o wszcęciu postepownia administracyjnego o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "Otworzeniu zbiornoka retencyjnego w miejscu dawnego stawu poniżej terenu źrudliskowego" na działce o nr ew. 2333
 

ROŚ.7615-12/10                                                               Narol, dnia 30. 11. 2010 r.

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Burmistrz Miasta i Gminy Narol, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamia,

że w dniu 26. 11. 2010 r. wpłynął wniosek Nadleśnictwa Narol ul. Bohaterów Września 1939 r. nr 38, 37-610 Narol o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Otworzeniu zbiornika retencyjnego w miejscu dawnego stawu poniżej terenu źródliskowego” na działce nr ew. 2333.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej , elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni o dnia otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokuj nr 10 tel. 016 6317087, w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Narol (Biuletynu Informacji Publiczne w zakładce Publiczny Dostępny Wykaz Danych o Środowisku, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędu Miasta i Gminy Narol.

                                                                                          BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL

                                                                                                            mgr. Satnisłąw WOŚ

 
  Data publikacji   2010-11-30


Osoba, która stworzyła pozycję:   Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za treść:   Mariusz Kierepka
 
  Ilość odwiedzin: 43698