Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
 
  Grupa:   PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
  Nazwa pozycji   Obwieszcenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Stadionu miejskiego na Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Narolu”
 

ROŚ.7615-2/10                                                                       Narol, 3.08.2010 r.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Stadionu miejskiego na Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Narolu”

i o możliwości zapoznania się

z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

zawiadamia,

że w dniu 3 sierpnia 2010 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Stadionu miejskiego na Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Narolu” po rozpatrzeniu wniosku Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Stadionu miejskiego na Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Narolu”.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Stadionu miejskiego na Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Narolu” jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol, pokój nr 12, I piętro, tel. 016 6317087 wew. 25 w godzinach pracy urzędu.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za moim pośrednictwem w terminie 14 od daty jej doręczenia.

 

                                                                                BURMISTRZ MIIATA I GMINY NAROL

                                                                                              mgr Stanisław Woś

 
  Data publikacji   2010-08-03


Osoba, która stworzyła pozycję:   Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za treść:   Mariusz Kierepka
 
  Ilość odwiedzin: 48194