Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
 
  Grupa:   PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
  Nazwa pozycji   Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinka dróg powiatowych nr 1634R Granica województwa – Ruda Różaniecka – Żuków w km 0+
 

Narol, dnia 8.06. 2010 r.

ROŚ.7615-05/10

 

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

 

Działając na podstawie:
- art. 10, 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
- art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),

zawiadamiam, że w dniu 8 czerwca 2010 r. na wniosek Starostwa Powiatowego w Lubaczowie ul. Jasna 1,37-600 Lubaczów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinka dróg powiatowych nr 1634R Granica województwa – Ruda Różaniecka – Żuków w km 0+000 – 13+557 oraz nr 1635 R Huta Różaniecka przez wieś km 0+000 – 1+603 tworząc jeden ciąg dróg powiatowych”

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
W związku z powyższym można w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy, zgłaszać wnioski, uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Narolu I piętro, tel. 016 6317087 w. 25, w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 
1. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów
2. Strony postępowania na podstawie art. 49 Kpa (poprzez obwieszczenie)
3. a/a
 

 
  Data publikacji   2010-06-11


Osoba, która stworzyła pozycję:   Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za treść:   aaa aaa
 
  Ilość odwiedzin: 69770