Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     NIERUCHOMOŚCI
 
  Grupa:   NIERUCHOMOŚCI
  Nazwa pozycji   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obręb HUTA ZŁOMY, dz. nr 16/1 o pow. 7,7278 ha - teren o funkcji agroturystycznej
 

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) p o d a j e do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Narol przeznaczone do s p r z e d a ż y.

1. Położenie - obręb: Huta Złomy.
2. Numer działki, powierzchnia i cena nieruchomości:
działka nr 16/1 o pow. 7,7278 ha cena netto: 133 900,00 zł;
3. Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla w/w nieruchomości została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: Budowa zagrody siedliskowej gospodarstwa rolnego o funkcji agroturystycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 16/1 w Hucie Złomy.

4. Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34, ust.1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 16.07.2010 r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 24.


Narol, dnia 04.06.2010 r.
 

 
  Data publikacji   2010-06-04


Osoba, która stworzyła pozycję:   Grażyna Kowalczuk
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 97774