Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
  Grupa:   ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Nazwa pozycji   ZP-3410-XV-1-09 Adaptacje budynku schroniska młodzieżowego na schronisko turystyczne w Hucie Różanieckiej
 

ZP-3410-XV-1/09

Narol, dnia 10.09.2009 r.


Urząd Miasta i Gminy w Narolu

Ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na: „Adaptacje budynku schroniska młodzieżowego na schronisko turystyczne w Hucie Różanieckiej ”


Ogłoszenie zamieszczono w biuletynie zamówień publicznych w dniu 10.09.2009 r.
pod numerem 313808-2009
1) Nazwa i adres zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy w Narolu
37-610 Narol
tel. (0-16) 6317087, fax (0-16) 6317104
Osoba upoważniona do kontaktu:
Adolf Adamek

2) Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony.

3) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można uzyskać w siedzibie
Zamawiającego w godz. od 8.00 do 14:30 od poniedziałku do piątku.
Dostępna jest również na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Narol –
www.bip.narol.pl

4) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Adaptacje budynku schroniska młodzieżowego na schronisko turystyczne w Hucie Różanieckiej Szczegółowy zakres robót wg przedmiaru robót i specyfikacji dostaw oraz dokumentacji technicznej.
 


Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień
Kod CPV: 45.45.30.00-7, 39 14 10 00-2.
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.

6) Termin wykonania zamówienia:
15.12. 2009r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków:
W przetargu mogą wziąć udział Oferenci nie wykluczeni na podstawie
art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych oraz
spełniający wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat dokonywania oceny spełnienia tych warunków zawiera SIWZ

8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 tys. Zł.
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena – 100%

10) Miejsce i termin składania ofert:
W siedzibie zamawiającego tj. Urząd Miasta i Gminy w Narolu, ul. Rynek 1, 37-610 Narol, do dnia 01.10.2009r. do godz. 10:00.

11) Miejsce i termin otwarcia ofert:
W siedzibie Zamawiającego w dniu 01.10.2009r. o godz. 10:30.

12) Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od terminu otwarcia ofert.

13) Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Nie dotyczy.

14) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Nie dotyczy.

15) Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Nie dotyczy.

16) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Nie dotyczy.
 

 
  Data publikacji   2009-09-10Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
Osoba odpowiedzialna za treść:  Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
 
  Ilość odwiedzin: 66283