Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     NIERUCHOMOŚCI
 
  Grupa:   NIERUCHOMOŚCI
  Nazwa pozycji   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - obręb Płazów
 

BURMISTRZ  MIASTA  i  GMINY  NAROL

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami)  p o d a j e  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol  przeznaczone  do  s p r z e d a ż y.

 

1.       Położenie, obręb, nr księgi wieczystej: Płazów – KW Nr 31612.

2.       Numer, powierzchnia, cena nieruchomości:

·     działka nr 1915/3 o pow. 0,1105 ha – cena netto:  6 344,00 zł;

3.      Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka leży w terenach zabudowy siedliskowej, na granicy z terenem kompleksu leśnego.

 

4.       Forma sprzedaży:  przetarg.                              

           

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34, ust.1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej  ustawy upływa  z  dniem  05.06.2009 r.

 

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 24.

 

Narol, dnia  24.04.2009 r.

 
  Data publikacji   2009-04-24


Osoba, która stworzyła pozycję:   Grażyna Kowalczuk
Osoba odpowiedzialna za treść:   aaa aaa
 
  Ilość odwiedzin: 68543