Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     NIERUCHOMOŚCI
 
  Grupa:   NIERUCHOMOŚCI
  Nazwa pozycji   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2 lokale mieszkalne na rzecz najemcy
 

BURMISTRZ  MIASTA  i  GMINY  NAROL

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami)  p o d a j e  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Narol  przeznaczone  do  s p r z e d a ż y.

 

1.       Położenie, obręb: Narol

2.       Przedmiot sprzedaży, wartość nieruchomości lokalowej:

·    lokal mieszkalny Nr 2 o powierzchni użytkowej 72 m2, stanowiący własność Gminy Narol, znajdujący się na parterze budynku wielorodzinnego, usytuowanego przy ul. Granicznej 11 w Narolu, przynależną mu piwnicę nr 0.10 i 0.11 o pow. 11,60 m2, boks garażowy nr 2 o pow. 17,17 m2, udział wynoszący 10077/62432 części we współwłasności działki położonej w Narolu oznaczonej nr 57/5 o pow. 0,2780 ha oraz działki położonej w Lipiu oznaczonej nr 5/11 o pow. 0,10 ha i taki sam udział w częściach wspólnych budynków i urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali – cena netto: 84 534,00 zł;

 

·    lokal mieszkalny Nr 3 o powierzchni użytkowej 29 m2, stanowiący własność Gminy Narol, znajdujący się na parterze budynku wielorodzinnego, usytuowanego przy ul. Krupieckiej 35 w Narolu, przynależną mu piwnicę o pow. 2,50 m2, udział wynoszący 315/1835 części we współwłasności działki położonej w Narolu oznaczonej nr 525 o pow. 0,1537 ha i taki sam udział w częściach wspólnych budynków i urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali – cena netto: 16 760,00 zł;

 

3.       Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – teren zabudowy mieszkaniowej.

 

4.       Forma sprzedaży: na rzecz najemcy.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34, ust.1 i 2 wyżej cytowanej ustawy  upływa  z  dniem  19.05.2009 r.

 

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 24.

 

Narol, dnia  08.04.2009 r.

 
  Data publikacji   2009-04-08


Osoba, która stworzyła pozycję:   Grażyna Kowalczuk
Osoba odpowiedzialna za treść:   aaa aaa
 
  Ilość odwiedzin: 67154