Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
 
  Grupa:   OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
  Nazwa pozycji   Burmistrz Miasta i Gminy Narol ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Rudzie Różanieckiej
 

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

ogłasza konkurs

na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Rudzie Różanieckiej

 

 

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach szkół  i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 ze zm.)

 

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju przedszkola,

2)      życiorys z opisem przebieg pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje              o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, lub stażu pracy dydaktycznej –           w przypadku nauczyciela akademickiego,

3)      akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem,

4)      dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadania wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

5)      dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)      ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach szkół  i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 ze zm.)

7)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8)      oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 674 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

9)      oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.),

11)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora,

12)  oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zm.).

 

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Rudzie Różanieckiej”                 w terminie do dnia 26 sierpnia 2008 r. do godz. 15.00  na adres: Urząd Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol.

 

4. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Narol.

 

5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

 

Burmistrz     

Miasta i Gminy Narol     Stanisław Woś

 
  Data publikacji   2008-08-08


Osoba, która stworzyła pozycję:  informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za treść:  Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Narol Daniel Lomber
 
  Ilość odwiedzin: 47286