Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
  Grupa:   ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Nazwa pozycji   ZP-3410-IV-1-08 Odnowa nawierzchni dróg w m.Łówcza, Dębiny, Jędrzejówka.
 

ZP-3410-IV -1-/08                                                                           Narol 22.07.2008 r.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

1. Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Narol, 37-610 Narol ul. Rynek 1

 tel.(016)631 70 87 

2. Przetarg nieograniczony

3. www.bip.narol.pl

4. Przedmiot zamówienia: Odnowa nawierzchni dróg w miejscowościach: Łówcza, Dębiny, Jędrzejówka.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia: 30.08.2008 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu, oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi art.22 ust.1pkt.1,2,3,4, oraz nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

8. informacje na temat wadium: Nie wymagane

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100%

10. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Narol ul. Rynek 1, 37-610 Narol pok. Nr 3 dnia 12.08.2008 r. do godz.1000

11. Termin związania ofertą:30 dni

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie dotyczy

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów z adresem strony internetowej: Nie dotyczy

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony na której będzie prowadzona aukcja: Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.

 

 

 
  Data publikacji   2008-07-22Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
Osoba odpowiedzialna za treść:  Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
 
  Ilość odwiedzin: 68574