Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     NIERUCHOMOŚCI
 
  Grupa:   NIERUCHOMOŚCI
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie III przetargu ustnego na sprzedaż działki w Narolu, zabudowanej budynkiem młyna
 

BURMISTRZ  MIASTA  i  GMINY  NAROL

 

ogłasza  III  p r z e t a r g   ustny  nieograniczony  na  sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narol, położonej w obrębie Narol, przy ul. Młynki, zabudowanej budynkiem młyna o  pow. użyt. 270,6 m2 wraz z maszynami i   urządzeniami, budynkiem biura o pow. użyt. 52,0 m2 oraz wiatą drewnianą o  pow. zabudowy 97,0 m2, oznaczonej jako działka nr 749 o  pow. 0,2136 ha,  objętej księgą wieczystą  Nr 27109.

 

1.      Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 2008 r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol,  ul. Rynek 1,  pok. nr 9.

 

2.      Cena  wywoławcza  nieruchomości  wynosi:  150 000,00 zł  

      (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

      Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony 22% podatek VAT.

 

3.      Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 1 500,00 zł.

 

4.      Wadium wynosi:  15 000,00 zł  (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

 

5.     Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto w Banku Spółdzielczym w Narolu Nr 73 9103 0001 2001 0000 0198 0003 w terminie do 26 maja 2008 r. – za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

 

6.     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałą część wartości nieruchomości należy wpłacić przed wyznaczonym terminem sporządzenia umowy kupna-sprzedaży.

Pozostałe wpłacone wadia zostaną zwrócone w ciągu 3 dni po zamknięciu lub odwołaniu  przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.

 

7.   Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:

      -  dowód wpłaty wadium

      -  dokument potwierdzający tożsamość

      -  upoważnienie do reprezentowania oraz do wglądu aktualny wypis z Krajowego    Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej).

 

8.   Obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narol, dla nieruchomości wyznaczono funkcję – znaczące usługi publiczne, usługi zdrowia, opieki społecznej, sportu.

      Nieruchomość położona jest przy rzece Tanew.

      Działka ogrodzona jest siatką metalową na słupkach stalowych. Uzbrojona w energię elektryczną 3-fazową, woda ze studni z kręgów betonowych.

     

9.      Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol,  pok. nr 9  i pod  nr tel. (0-16) 63 17 087 wew. 29.

 

10.  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu  z ważnych  powodów.

 

     Narol, dnia 25 kwietnia 2008 r.

 
  Data publikacji   2008-04-25


Osoba, która stworzyła pozycję:   Grażyna Kowalczuk
Osoba odpowiedzialna za treść:   Grażyna Kowalczuk
 
  Ilość odwiedzin: 48216