Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     NIERUCHOMOŚCI
 
  Grupa:   NIERUCHOMOŚCI
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie na sprzedaż działki budowlanej w Narolu
 

BURMISTRZ  MIASTA  i  GMINY  NAROL

ogłasza  I  p r z e t a r g   ustny  nieograniczony  na  sprzedaż   nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narol, położonej w  obrębie Narol, przy ul. Krupieckiej, oznaczonej jako działka nr 526/22 o pow. 0,1196 ha, objętej księgą wieczystą Nr 27109.

 

 

1.       Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2008 r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol,  ul. Rynek 1,  pok. nr 9.

 

2.       Cena  wywoławcza  nieruchomości  wynosi:  12 435,00 zł  

      (słownie złotych: dwanaście tysięcy czterysta trzydzieści pięć).

      Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony 22% podatek VAT.

 

3.       Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 130,00 zł.

 

4.       Wadium wynosi:  1 300,00 zł  (słownie złotych: jeden  tysiąc  trzysta).

 

5.       Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do kasy Urzędu Miasta i Gminy Narol lub na konto w Banku Spółdzielczym w Narolu Nr 73 9103 0001 2001 0000 0198 0003 w terminie do  5 maja 2008 r.          – za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

 

6.       Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałą część wartości nieruchomości należy wpłacić przed wyznaczonym terminem sporządzenia umowy kupna-sprzedaży.

Pozostałe wpłacone wadia zostaną zwrócone w ciągu 3 dni po zamknięciu lub odwołaniu  przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

7.   Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:

      -  dowód wpłaty wadium

      -  dokument potwierdzający tożsamość

      - upoważnienie do reprezentowania oraz do wglądu aktualny wypis z Krajowego    Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej).

 

8.   Obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego, natomiast dla tego terenu została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania, ustalająca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

           

9.       Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol,  pok. nr 9  i pod  nr tel. (0-16) 63 17 087 wew. 29.

 

10.   Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu  z ważnych  powodów.

 

 

Narol, dnia 2 kwietnia 2008 r.

 

 
  Data publikacji   2008-04-02


Osoba, która stworzyła pozycję:   Grażyna Kowalczuk
Osoba odpowiedzialna za treść:   Grażyna Kowalczuk
 
  Ilość odwiedzin: 43766