Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     NIERUCHOMOŚCI
 
  Grupa:   NIERUCHOMOŚCI
  Nazwa pozycji   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży -Lipsko - działka 547/5
 

                             BURMISTRZ  MIASTA  i  GMINY  NAROL

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami)  p o d a j e  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol   przeznaczone   do   s p r z e d a ż y.  

 

 

1.      Położenie, obręb: Lipsko ul. Kręta.

2.      Numer, powierzchnia i cena nieruchomości:

·         działka nr 547/5 o pow. 0,5024 ha – cena netto: 29 223,00 zł.

3.Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – teren adaptowanej bazy SKR - Zakład Usług Technicznych.

4.      Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony.

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34, ust.1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej  ustawy  upływa  z  dniem  26.03.2008 r.

 

 

Bliższych informacji o nieruchomościach ujętych w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 29.

 

 

 

 

Narol, dnia  13.02.2008 r.

 
  Data publikacji   2008-02-13


Osoba, która stworzyła pozycję:   Grażyna Kowalczuk
Osoba odpowiedzialna za treść:   aaa aaa
 
  Ilość odwiedzin: 67683