Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     NIERUCHOMOŚCI
 
  Grupa:   NIERUCHOMOŚCI
  Nazwa pozycji   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z poźn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Płazowie, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 1600 zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej i działka nr 1572 zabudowana budynkiem piętrowym , stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol , przeznaczonych do najmu, jako lokale użytkowe.

1. Lokal przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej. o pow. 23,86 m? (w części budynku po prawej stronie szkoły tzw. przybudówka - była kotłownia ) o pow. 61,70 m? (parter budynku) przy ul. W. Sikorskiego 3
2. Wysokość miesięcznego czynszu najmu wynosi 4,00 zł/m? - netto
3. Okres najmu do lat 3
4. Zgodnie z § 2 pkt 4 Uchwały Nr.163/XXIII/08 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Narol na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, pierwszeństwo dzierżawy przysługuje dotychczasowym dzierżawcom.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej do najmu zgodnie z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Narolu, tj. od dnia 05.01.2018 r. do 25.01.2018 r. oraz do podania do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu. Osoby zainteresowane wynajmem przedmiotowej nieruchomości proszone są o składanie ofert w terminie do 25.01.2018 r.
Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. 16, nr tel. (016) 631-70-87 wew. 29
Narol, dnia 05.01.2018 r.
 
  Data publikacji   2018-01-05


Osoby odpowiedzialne:
Halina Kulisz
Tel: 16 6317086

Osoba, która stworzyła pozycję:   Halina Kulisz
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 3075