Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Drukuj
Grupa: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o kosultacjach społecznych
Data publikacji: 2017-10-19
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za tresć: inspektor Rafał Steczkiewicz

Burmistrz Miasta i Gminy Narol zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Narol do konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Narolu w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Narol z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego, które mają siedzibę na terenie Gminy Narol lub prowadzą swoją działalność statutową na terenie Gminy Narol.

Opracowanie programu będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Narol oraz umożliwia zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom poprzez formy powierzenia lub wspierania wykonywania tych zadań.

Obowiązek powyższy został wprowadzony ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2017, poz.573).

Projekt rocznego programu współpracy Gminy Narol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, a także formularz uwag i wniosków jest dostępny na stronie internetowej Gminy Narol www.bip.narol.pl, na stronie Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą wnosić pisemne opinie, uwagi i propozycje do Projektu Uchwały na druku formularza, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 listopada 2017 r.

  • pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol, lub
  • osobiście poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Narol

Wynik konsultacji będzie miał charakter opiniotwórczy.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny