Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
  Grupa:   ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Nazwa pozycji   ZP-3410-I-1/07 Odnowa nawierzchni dróg
 

ZP-3410-I-1/07                                                                                 Narol dnia 27.06.2007 r.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

1. Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Narol ,37-610 Narol ul. Rynek 1

 tel. (016) 63 17 087. fax.  (016) 63 17 104

2. Przetarg nieograniczony

3. www.bip.narol.pl

4. Przedmiot zamówienia: „Wykonanie nawierzchni z  mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dróg gminnych miejscowościach Narol ul. Targowa, ul. Sobieskiego, w Rudzie Różanieckiej ul. Zaniwa, ul. Wola, w Dębinach ul. Trzy kopce ”

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia: 15.09.2007r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu ,oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, oraz nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust 1 i 2  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

8. Informacja na temat wadium: nie wymagane

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100%

10. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miasta i Gminy w Narolu pok. nr. 3 dnia 18.07.2007 r. do godz.1000

11. Termin związania oferta: Do dnia 18.08.2007 r.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy Ramowej: Nie dotyczy

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów z adresem strony internetowej : Nie dotyczy

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony na której będzie oprowadzona aukcja: Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.

 
  Data publikacji   2007-06-28Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
Osoba odpowiedzialna za treść:  Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
 
  Ilość odwiedzin: 4984