Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     NIERUCHOMOŚCI
 
  Grupa:   NIERUCHOMOŚCI
  Nazwa pozycji   WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO NAJMU JAKO LOKAL UŻYTKOWY
 

                                                 BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL

       działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z poźn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Lipsku, przy ul. Rynek 1, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 476, zabudowanej budynkiem komunalnym, stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczonej do najmu, jako lokal użytkowy.


1. Lokal przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej (usługi gastronomiczne),użytkowany przez Pana Tomasza Gmiterka – „KAWIARNIA PARKOWA” Lipsko, ul.N Rynek 1, o pow. 119,80 m²
2. Wysokość miesięcznego czynszu najmu wynosi 4,00 zł/m² - netto
3. Okres najmu do lat 10
4. W formie bezprzetargowej – zgodnie z § 2 pkt 4 Uchwały Nr 163/XXIII/2008 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Narol na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, pierwszeństwo dzierżawy przysługuje dotychczasowemu najemcy Wykaz nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej do najmu podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Narolu, tj. od dnia 12.05.2016 r. do 01.06.2016 r. oraz do podania do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.
 

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. 16, nr tel. (016) 631-70-87 wew. 29
Narol, dnia 12.05.2016 r.

 
  Data publikacji   2016-05-12


Osoba, która stworzyła pozycję:   Halina Kulisz
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 48178