Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
 
  Grupa:   PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
  Nazwa pozycji   Obwieszczeni
 

ROŚ.6220.11.2014                                                                         Narol, dnia 23.10.2014 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U 2013 poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na “Realizacji budowy centrum technologii energetycznych EKOENERGY PARK zakład termicznego przekształcania odpadów w miejscowości Narol Wieś” na wniosek EKO ENERGY INVEST Sp. z o.o., ul. Rynek 5, 37-610 Narol

Burmistrz Miasta i Gminy Narol wydał:

I. Postanowienie znak: ROŚ.6220.11.2014 z dnia 22.10.2014 r. w sprawie ustalenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na “Realizacji budowy centrum technologii energetycznych EKOENERGY PARK zakład termicznego przekształcania odpadów w miejscowości Narol Wieś”. Na powyższe wydane postanowienie służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu.

II. Postanowienie znak: ROŚ.6220.11.2014 z dnia 23.10.2014 r. o zawieszeniu postępowania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na “Realizacji budowy centrum technologii energetycznych EKOENERGY PARK zakład termicznego przekształcania odpadów w miejscowości Narol Wieś” do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko. Na powyższe wydane postanowienie nie przysługuje zażalenie

Z treścią wydanych postanowień oraz z zebraną w sprawie dokumentacją strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol ul. Rynek 1, 37-610 Narol, pokój nr 12, I piętro w godzinach: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30 w terminie od 27.10.2014 r. do 21.03.2012 r.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości oraz zamieszczone w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Narol – www.narol.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 49 Kpa „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia".

 
  Data publikacji   2014-11-13


Osoba, która stworzyła pozycję:   Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za treść:   Mariusz Kierepka
 
  Ilość odwiedzin: 42879