Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Osoba odpowiedzialna za treść: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
Osoba publikująca: informatyk Krzysztof Karaś
Data publikacji: 2005-05-23
 
Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nazwa pozycji OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Opis

ZP-3410-IV/1/05

 

 

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

 

 1. Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Narol

37-610 Narol, woj. Podkarpackie

       Tel. (016) 6317087  Fax. (016)6317104

 1. Ogłasza przetarg nieograniczony na: „ Wykonanie nawierzchni dróg gminnych masą asfaltową w miejscowościach :Chlewiska, Narol, Ruda Różaniecka.”
  CPV 45233220-7
 2. Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2005 r.
 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać : w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 11
 4. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów  z wykonawcami jest:
  Adolf Adamek pok. nr 11
  Fax (016) 6317104
  Godziny , w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 800-1300
 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ, oraz art.22 ustawy PZP i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, warunki dodatkowe:

- aktualny odpisz właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

   - dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają  wymagane uprawniania, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- co najmniej trzy pisemne referencje od poprzednich inwestorów, potwierdzające prawidłowe wykonanie poprzednich robót.

 1. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Narol pok. nr 3 w terminie do dnia 08.06.2005 r. do godz.1000
 2. Termin i miejsce otwarcia ofert dnia 08.06.2005 r. godz. 1030
 3. Termin związania ofertą 30 dni tj. do dnia 09.07.2005 r.
 4. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie ( w %)
     Cena(koszt) 100%
Data publikacji 2005-05-23
 
  Ilość odwiedzin: 66762