Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    NIERUCHOMOŚCI


Osoba publikująca: Grażyna Kowalczuk
Data publikacji: 2010-02-09
 
Grupa: NIERUCHOMOŚCI
Nazwa pozycji Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - działka nr 451 o pow. 0,11 ha, obręb Płazów
Opis

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol przeznaczone do s p r z e d a ż y.

1. Położenie, numer księgi wieczystej: Płazów – KW Nr 31612.
2. Numer, powierzchnia, cena nieruchomości:
działka nr 451 o pow. 0,11 ha – cena netto: 8 216,00 zł;
3. Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka leży w terenach zabudowy mieszkaniowej.

4. Forma sprzedaży: przetarg.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34, ust.1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 24.03.2010 r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 24.

Narol, dnia 09.02.2010 r.
 

Data publikacji 2010-02-09
 
  Ilość odwiedzin: 97728