Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Osoba publikująca: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
Data publikacji: 2007-10-23
 
Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu ZP-3410-IV-1-07
Opis

ZP-3410-IV-1/07                                                                              Narol dnia 23.10.2007 r.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

1. Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Narol ,37-610 Narol ul. Rynek 1

 tel. (016) 63 17 087. fax.  (016) 63 17 104

2. Przetarg nieograniczony

3. www.bip.narol.pl

4. Przedmiot zamówienia: Dostawa kostki BEHATON 200x160x35 w ilości 1300m2 z zastosowaniem na nawierzchnie sportowe

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu ,oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, oraz nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust 1 i 2  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

8. Informacja na temat wadium: nie wymagane

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100%

10. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miasta i Gminy w Narolu pok. nr. 3 dnia 13.11.2007 r. do godz.1000

11. Termin związania oferta: Do dnia 13.12.2007 r.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy Ramowej: Nie dotyczy

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów z adresem strony internetowej : Nie dotyczy

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony na której będzie oprowadzona aukcja: Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.

Data publikacji 2007-10-23
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 62933